Polityka prywatności RODO

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu skutecznej realizacji naszych działań. Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z nami.

O RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

.

Dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Prowadząc ten serwis internetowy gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:

 1. dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji na szkolenia, konferencje, inne wydarzenia edukacyjne – w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez użytkownika;
 2. dane osobowe niezbędne do skorzystania z oferty edukacyjnej dla profesjonalistów i rodziców dzieci (e-learning i in.) – w zakresie i w celu określonym w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia wypełnianym przez użytkownika;
 3. dane osób kontaktujących się poprzez e-mail – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się.
 4. dane osobowe subskrybentów newslettera – w zakresie i w celu określonym w formularzu zamówienia newslettera.

.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Centum Rozwoju i Pomocy Psychologicznej, z siedzibą 41-200 Sosnowiec. Możesz się z kontaktować z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  pod adresem e-mail: dane@centrumrozwoju.eu

.

Cel zbierania danych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach realizowania celów Centum wystąpią szczególnie cztery z nich:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Centrum. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Centrum.

Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd

Twoja dobrowolna zgoda. Ma ona miejsce w sytuacji udzielania przez Centrum wsparcia na rzecz naszych Klientów lub ich rodziców/opiekunów prawnych.

.

Zasada przetwarzania danych

Twoje dane w Stowarzyszeniu przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Stowarzyszenia lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

.

Sposób przetwarzania danych

Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom jedynie w zakresie: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa , grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 

.

Prawa osób

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

 •    dostępu do swoich danych osobowych,
 •  sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 •  przenoszenia swoich danych osobowych.
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Moc Wsparcia – prowadzące markę Śląski Ośrodek Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiazaniach, 41-200 Sosnowiec, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum to:  kontakt@moc-wsparcia.pl, tel. 794 130 272.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, w szczególności rekrutacji, ewaluacji i sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z przepisów prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom upoważnionym przez Administratora danych osobowych (podwykonawcom), którzy na zlecenie Centrum realizują wybrane Moduły szkoleniowe oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od momentu przekazania ich Administratorowi danych osobowych do roku zakończeniu realizacji szkolenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec Administratora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.